De vreugde is verstomd in Israël

Scroll/swipe naar rechts binnen de tabel om deze volledig te bekijken.

3. De vreugde is verstomd in Israël

Johannes Bijbellezing door Dato Steenhuis,
19 september 2004

Lezen: Joh. 2 Op de derde dag was er een bruiloft te Kana. Heel vaak is deze tekst gebruikt in een huwelijksinzegening, want de Here Jezus was ook ter bruiloft genodigd. Ik begrijp dat, en het is nog mooi ook. Over die derde dag is in het verleden heel veel gediscussieerd. Dat zou verband houden met de dag, de volgende dag. De volgende dag uit Joh. 1. Dus dan kom je bij een derde dag uit. Iedere keer een stukje opgeschoven. Nu, ik zal niet ontkennen dat dat niet kan, maar ik wil wel proberen om dat een beetje terug te draaien. Voor zover mij bekend, zijn de bruiloften in Israël vandaag nog steeds op de derde dag, op dinsdag dus. En dat hoeft u niet te verbazen. Dat is dus nu nog zo. Toen was het inderdaad de derde dag van de week. Waarom doen ze dat op die derde dag, op de dinsdag. Omdat ze denken vanuit de schepping. De eerste dag, er zij licht; de tweede dag komt er scheiding tussen boven deze aarde, hemel en aarde; en op de derde dag komt het droge tevoorschijn, en komt er jong groen voort. En ze symboliseren eigenlijk met een huwelijk kijk, hier is een plek. En uit deze plek spruit iets nieuws voort, de derde dag. Dat is de verklaring die je vandaag in Israël gewoon bij elke bruiloft kunt horen. Het zou kunnen zijn dat er bij u al een munt gaat vallen, want die uitdrukking “de derde dag”, zou ook wel eens wat meer kunnen betekenen. Dat is natuurlijk zo. Vele dagen zullen ze blijven zitten, maar op de derde dag… Het boek Hosea. En daar is de derde dag toekomstig, misschien wel die derde periode van duizend jaren na Christus. Twee hebben we bijna gehad, twee keer duizend jaren. Er komt nog een nieuwe periode van duizend jaren die in de bijbal nota bene wordt aangeduid als een rijk van vrede die duizend jaren gaat duren. Zou dat daarmee te maken hebben. Is dat niet te ver gezocht. Is dat niet inlegkunde. Kun je dit hard maken. Nu, dat zijn allemaal vragen die u uzelf, maar ook mij mag stellen. Ik heb daar geen moeite mee. Ik wil proberen in deze serie over de profetie van Johannes, daar willen we graag naar toe, de profetische lijn vanuit dit prachtige evangelie, om u mee te nemen naar de toekomst. Dit is bedoeld voor een gelovige. U mag altijd komen, en iedereen is heel hartelijk welkom. We zullen altijd beginnen met te zeggen dat je alleen door het geloof in de Here Jezus een kind van God kunt zijn. Daar is geen andere weg, geen andere Naam, alleen maar door het geloof in de Here Jezus. En je hoeft ook niet kennis te hebben om in de hemel te komen. De enige mogelijkheid om in de hemel te komen is geloven in de Here Jezus. Dat is de enige mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is er niet. Dus of u wel denkt zoals A zegt, of wel denkt zoals B zegt, doet er in feite niet toe. Echt cruciaal is, geloof je in de Here Jezus. Weet je zeker dat Hij voor jouw schuld, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. En is dat iets kostbaars voor je hart en voor je ziel. Mensen die geloven in de Here Jezus die hebben een geweldige zegen te pakken, prachtig. En gelovigen krijgen van de Here God zelf de Heilige Geest inwonend en kunnen meer gaan begrijpen, kunnen ingevoerd worden in wat we wel eens noemen de gedachten van God. Dat zijn geestelijke dingen, de bijbel, die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kan worden. En het geestelijk verstand, dat is niet je intellect, maar dat is Heilige Geest die in je gaat werken. Dat is het geestelijk verstand. Met dat geestelijke verstand kun je de dingen van de Here God gaan begrijpen. Ik zeg niet dat je alles sowieso snapt. Maar op een moment dat iemand iets uitlegt, hoeft die iemand geen applaus, maar je kunt wel de vraag stellen: Here is dit zo. En je weet: Het is wel of het is niet zo. Hoe weet je dat, doordat het echt van binnen, laat ik maar zeggen, bodem vindt, vrede geeft, blijdschap geeft, rust geeft, zodat je van binnen ook weet: Dit is zo. Je hart, je ziel, het nieuwe leven stemt dit toe, gaat hier mee verder. En dat willen we ook graag proberen.De dingen die we nu voor ons hebben zijn natuurlijk overbekend. Ik kan met niet voorstellen dat u nooit van de bruiloft in Kana gehoord hebt. Ook al, nog een keer, omdat die tekst heel vaak gebruikt wordt bij een huwelijksinzegening. Terecht vind ik, mooie tekst. En we hebben ook gehoord van die tempelreiniging. Dat de Here Jezus een stukje touw nam, een zweepje maakte en daar iets mee deed. En ja, die tafels van de wisselaars omkeerde en de hele handel eruit gooide. Dat weten we, daar hebben we echt allemaal van gehoord. En u weet misschien wel waar Kana ligt, vlak bij Nazareth. En misschien bent u wel in één van drie kerken geweest die Kana rijk is, even los van het mohammedanisme, maar drie kerken waar je als bezoeker terecht kunt om die stenen watervaten te bekijken. De één zegt dat ze zo groot zijn en de ander zegt dat ze….., ze hebben allemaal de originele, klopt ergens iets niet, maar dat mag u zelf uitzoeken. Maar de herinnering aan dat gebeuren daar is er nog steeds, heel concreet. En op een moment dat u uit de bus stapt gaan ze u wijn aansmeren, proberen ze u wijn te verkopen en zeggen: “Kijk, dit is nu water, maar nu in wijn veranderd. Het wonder zit hem waarschijnlijk niet in de kwaliteit van de wijn, maar meer in de portemonnee van de verkoper. Ik laat het daarbij, omdat u dit misschien zelf meemaakte of mee zult maken. Maar hoe dan ook, Kana is nog steeds een bezoekplaats.Ik wilde vanavond graag met u nadenken over de profetie van Johannes. Dit wat hier staat, destijds, op de derde dag, een gewone dinsdag, een bruiloft in Kana, dat was zo. Dat is echt zo gebeurd. Geen seconde twijfel. En toch heeft deze zelfde geschiedenis een profetisch vergezicht. Op die derde dag gaat er iets gebeuren. Misschien vindt u het goed om dat even op te zoeken in het boek Hosea. Het is goed om dat even voor u te hebben. Hos. 6:1: Komt laat ons wederkeren tot de Here, want Hij heeft verscheurd, (zegt de profeet Hosea) en Hij zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dage zal Hij ons oprichten en wij zullen leven voor Zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, er naar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is Zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Ten derde dage zal er een herstel zijn, dan komt Hij. En dat zal zijn als een late regen die het land besproeit. Ik weet niet of u ooit over die termen, vroeger, spade regen en late regen nagedacht hebt, maar de late regen staat altijd in verbinding met herstel, altijd. En als Hij komt, dat zal op de derde dag zijn. Nou, daar gaan we hè. En maar rekenen. Plussen, minnen. Wie zegt nu precies wanneer dit gaat gebeuren. En hoe kun je hard maken dat dat dan en dan zal zijn. Nou, de voorspellingen die zijn legio. Er zijn hele horden geweest die hebben een datum genoemd. En ze hebben zich tot op heden allemaal vergist. Ik heb al een hele rij data achter mij. Ik bedoel van mensen die gezegd hebben ´88, ´89, ´92, ´97. 2000, dat was natuurlijk helemaal een datum. Dat was het ongeveer. Nou, toen gingen we weer schuiven, want er gebeurde niks. Nou, naar 2002 dan. Nou ja, 2003 en zo blijven we een beetje aan de gang. Niemand weet het precies. We weten namelijk niet precies hoe het zit en wanneer de Here Jezus exact gestorven is. We kunnen wel stellen dat dat het jaar 0 was van Zijn geboorte, en dat het dus het jaar 33 moet zijn geweest toen Hij stierf. Maar dat is ook maar een vraag. Dat weet niemand precies. Laat maar even. Maar wat we wel weten is dat die zes dagen inmiddels voorbij zijn. Bijna zes dagen van de schepping. We hebben 4000 jaar gehad tot op Christus. En we hebben daarna nog twee periodes van 1000 jaar gehad. En die zes scheppingsdagen die lopen parallel met de zes periodes van 1000 jaren die achter ons zijn. Ik kan er ook niks aan doen, maar dat is echt zo. En we weten ook dat er nog een nieuwe dag komt die nota bene ook nog de sabbat van de rust genoemd wordt, de dag van de rust, de zevende dag, en dat die periode 1000 jaren duurt. Ook dat weten we uit de bijbel. 1000 jaren van vrede, waarvan de bijbel zegt in het boek Openbaring: We zullen met Hem heersen, we zullen met Hem regeren die 1000 jaren. Natuurlijk kun je zeggen: “Ja, dat is een symbolisch getal, dat zal wel ja, ook…..” Nou ja, dan kun je alles wel symbolisch verklaren, maar, dat wil ik voor een deel misschien wel aannemen, maar ik denk niet dat er enige twijfel over kan bestaan dat het daar dan toch gaat over een periode van 1000 jaren. En dan heb je die 7000 jaren gehad. Na die 1000 jaren van vrede die nog komen, komt de eeuwigheid. Dan begint dat nieuwe, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U hoeft niet zoveel te plussen en te minnen om hier achter te komen, echt niet. Maar het kan je ook heel vreemd in de oren klinken. Het kan iets zijn van een andere planeet bijna. Nu, ik hoop echt, dat je hier, misschien als een soort uitgangspunt, dit zou willen meenemen. Denk daarover, wees een Bereër uit het boek Handelingen, die beter waren dan de mensen van Thessalonica, want die onderzochten de schriften of deze dingen ook zo zijn. Onderzoek, nakijken.

En de Here Jezus is op een derde dag op een bruiloft, en de wijn is op. Nu is wijn in de bijbel een synoniem voor vreugde. Dat mag ik zeggen, met m’n hand op Richt. 9:13 bijv., waar staat dat wijn het hart van God en mensen vrolijk maakt, vreugde geeft. Niet alleen daar, maar op diverse plaatsen wordt wijn als een synoniem, als een duiding van vreugde gegeven. De wijn is op, de feestvreugde is verstomd. Het gaat niet meer zo geweldig. Ze hebben het door, Maria heeft het door, en zegt: “Ze hebben geen wijn meer.” Het is gebeurd, het is echt over. En de Here Jezus zegt tegen Maria: “Ik wacht nog even.” Klinkt een beetje bot als je dat zo leest. Wat heb ik met u te doen, of zo, weet je wel. Zo van, pff, hoe durf je tegen mij het woord te spreken. Zo ongeveer, zo komt het een beetje naar je toe. Maar de Here zegt: “Mijn tijd is er nog niet. Ik wacht nog eventjes.” En dan heeft Hij op hetzelfde moment opdracht gegeven om die 6 stenen watervaten die daar stonden, om die te vullen tot de rand toe met water. Die stonden er wel, maar ze deden geen dienst meer. Ze waren leeg. En toen die tot de rand toe gevuld werden toen heeft de Here Jezus gezegd: “Schep er nu maar wat uit.” Nou, dat hebben ze gedaan. Nou, de ceremoniemeester, de leider van het feest, in ja, gewoon in uiterste verbazing: Hoe kan dit nu. Hoe kun je zulke kwaliteitswijn achter houden. Die laatste wijn was meer en beter dan de eerste. En de Here Jezus openbaart Zijn heerlijkheid.

Stel nu eens dat u Hos. 6, waar we net uit lazen: Op de derde dag zal Hij komen als de late regen. Dan komt Hij, en dan komt Hij met Zijn besproeiende zegen. Dan komt Hij op een geweldige manier terug. En dan blijkt dat de vreugde verstomd is. Dat het feest eigenlijk ten einde is. Dat er niets meer is waaruit je vreugde zou kunnen scheppen. En de Here Jezus openbaart Zijn heerlijkheid. Wanneer gaat Hij dat doen. Nou, ik denk dat het niet zo moeilijk is voor je. Wanneer komt de Here Jezus hier terug op aarde. Nou, dat is best een hele zin, maar ik wil het proberen te zeggen. De bijbel zegt dat er een moment gaat komen dat wij hier met z´n allen, als we de Here Jezus kennen hoor, zomaar naar Hem gaan. We noemen dat wel eens de opname van de Gemeente, het weggaan van de gelovigen. De Geest en de bruid zeggen: “Kom.” En Hij zal zeggen: “Kom”, en wij gaan. We stappen in die gloriewagen van Hem en we gaan zo naar de hemel. En we worden door de Here Jezus in het huis van de Vader gebracht. Daar horen we. We horen hier niet op aarde, we horen hier niet in Veenendaal. We horen bij Hem in het huis van de Vader waar Hij plaats heeft bereid. Daar horen we. Dat is onze bestemming. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, zijn we bijwoners. We hebben hier niets te zoeken. We zijn niet meer van die wereld, we horen hier niet. Die wereld is een vijandig gebied. We hebben niets te maken met de wereld, nul. We waren eens deel uitmakend van het hele stelsel hier op aarde, maar dat is voorbij. We zijn nu een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, wij horen bij de Here Jezus. En dat moment zou wel eens heel spoedig aan kunnen breken. Het moment waarop de gelovigen, die nu deel uit maken van het lichaam van Christus, die nu de bruid vormen, dat ze door de Bruidegom, of door het Hoofd van het lichaam thuis gehaald worden. Dat is de hoop van de Kerk, dat is het uitzicht van de Gemeente. Wij, we gaan hier vandaan. Nou, komt weer de discussie: Wanneer dan precies, kun je duiden. Voor de grote verdrukking, tijdens, nou ja. Laat al die discussies maar even los. In elk geval is duidelijk dat wij hier weg gaan. Als de Here Jezus zegt: “Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik heengegaan ben en u plats bereid heb, dan kom Ik weer en Ik zal u tot Mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar Ik ben.” Dat is duidelijk. De Here Jezus wil ons brengen waar Hijzelf is. En de Here Jezus zegt: “Dat is in het huis van de Vader. En Ik zal jullie de heerlijkheid geven die Ik heb. Mijn heerlijkheid zullen jullie daar krijgen, in dat huis van de Vader.” Is dat hetzelfde als: Hij komt met grote zegen, als de grote Koning hier op aarde, en Hij zal zijn als de late regen die het land besproeit. Is dat hetzelfde moment. Nou, ik hoop dat je al snapt, of op kunt pakken, dat ons gaan naar de Here Jezus, een, ja, een geweldige zegen is van: Wij zijn dan niet meer hier, wij zijn dan in het huis van de Vader, daar waar die vele woningen zijn. Daar horen we ook, daar zijn we dan ook. En als Hij komt als de Koning die met die enorme late regen, die besproeiende zegen komt, ja, dat is een ander moment. Dat is hier op aarde. En dat slaat op Israël volgens Hos. 6. En niet alleen Hosea, volgens Zacharia en Jeremia en Jesaja, en Joël en Ezechiël en Daniël, ze hebben het allemaal over dat geweldige moment dat Hij een keer gaat komen met die zegen. Als de Here Jezus op de derde dag gaat komen, nadat de 2000 jaar verstreken zijn, dan zouden wij op z´n minst vandaag moeten durven zeggen: “Nou, dan wordt het tijd om de balans op te maken. Dan wordt het tijd dat we ons gereed maken. Want voor dat moment gaan wij naar Hem, en dan komt Hij. Als die derde dag op aanbreken staat, dan is ons gaan naar Hem nog dichterbij. Nou, vraag nu niet een getal, een jaartal, maar besef alsjeblieft dat het gaan van ons naar de Here Jezus, nou ja, bijna gaat gebeuren. Dat is wat hier staat. En dan komt de Here Jezus n glorie en in heerlijkheid. En Hij verschijnt daar waar de feestvreugde verstomd is en Hij gaat daar Zijn heerlijkheid openbaren. Nou, de bijbel zegt: Als de Here Jezus komt dan straalt de aarde vanwege Zijn glorie, vanwege Zijn heerlijkheid. Dan gebeurt er, nee dat kun je je voorstellen, dat er echt iets bijzonders gebeurt als de Here Jezus hier op aarde komt, dat er dan iets gaat stralen en iets gaat, ja, gaat gebeuren. Die bruiloft in Kana illustreert bijna voor 100% wat er dan gaat gebeuren.

Er is een roep: Ze hebben geen wijn. De vreugde op, de blijdschap is weg, en de Here Jezus verschijnt. En Hij openbaart Zijn heerlijkheid. En die watervaten, 6, voor elke dag één. Een getal, zou kunnen. Ik heb het zelf zo wel eens uitgelegd. Maar ze moeten wel gevuld zijn. De Here had natuurlijk dit kunnen doen, en dan waren flessen wijn, gebotteld en wel neergezet. Had toch gekund. De Here zegt: “Dat is Mijn route.” En dat gaat dan gebeuren. In de toekomst, als de wijn echt helemaal op is, dan komt de Here Jezus met Zijn heerlijkheid, met Zijn glorie. Hij zal tonen Wie Hij is. En dat gaat een geweldig, geweldig feest geven.

Ik wil je nog wat vragen. Het zou kunnen zijn dat je hier zit, en dat je zegt: “Ja, ik heb een moment gehad dat ik de Her Jezus kende. Dat ik echt wist: Ik ben een kind van God. En ik was ook blij. Ik sprong een gat in de lucht en ik gejuicht, ik heb echt gedankt, ik heb geprezen. Maar ja, het is alsof de vreugde wat weg is. Alsof het elan er niet meer is. Alsof de spirit er niet meer is. Het is alsof het allemaal wat, ja, down is.” Zou je het aan de Here durven zeggen. Zou je nu, nu je op je stoel zit, aan de Here Jezus durven zeggen: “Here Jezus, de vreugde is weg. Ik ben er nog wel, alles is er nog, en ik weet het eigenlijk ook wel zeker. Maar om nu te zeggen dat ik ervan geniet, dat ik er echt in sta. Ja, dat is een andere kwestie.” Wat zal het geweldig zijn als je nu vanavond tegen de Here durf te zeggen: “Here mijn vreugde is weg.” Zou de Here dat wonder ook in jouw leven willen doe. Ja, heel concreet. Hij zegt wel: “Moet je eens luisteren. Je hebt een dagelijkse reiniging nodig.” Daar waren dus reinigingsvaten neergezet voor het reinigingsgebruik van de Joden. Die waren er. Formeel zat het helemaal goed hè. Weet je wel, die dingen, die vaten stonden er, dat hoorde zo. Maar je deed er helemaal niks mee, want er zat helemaal geen water in. Het zou kunnen zijn dat je elke keer wel uit je bijbel, misschien wel elke dag, een stukje uit de bijbel leest omdat het zo hoort aan tafel. Weet je wel. Zo kort mogelijk, want dan gaat de telefoon toch weer. Dus even, weet je wel, even vlug. Een snelle tekst of zo, Ps. 117, want dat hoort zo. Het kan zijn dat het formeel helemaal klopt met je. Dat het helemaal goed zit met je, maar dat het je eigenlijk niks doet. Het zou kunnen zijn dat de reinigende kracht van het woord van God je helemaal niet raakt. Dat het je helemaal niet besproeit. En dat die besproeiende zegen van Hem helemaal niet binnenkomt. Dat het eerder dorheid is dan bloeitijd is. Ook dat staat hier. Zou je het willen. Zou jij opnieuw die feestvreugde willen kennen. ik hoop dat je ja zegt en dat je inderdaad gaat zoeken naar de Here Jezus.

Maar ik wilde in deze serie zo graag de lijnen naar de toekomst doortrekken en duiden dat het niet simpel een bruiloftje was waar de Here Jezus ook kwam. Ja, dat is waar. Maar dat het meer is dan dat. Dat het hier te maken heeft met: Het droge komt tevoorschijn. Nou, ze zouden weggezonken zijn, heel Israël. En in de toekomst lijkt het erop dat ze inderdaad gewoon weggespoeld worden. Dat er niets over is, dat ze zouden verdrinken in de watervloeden. Want de hele wereld wil hen wegspoelen. Zoals de duivel in Openb. 12 een stroom van water uit z’n bek spuit om die vrouw te verslinden, om alles wat zij heeft weg te blazen. Nou, daar is de duivel knap mee bezig. Heel het Midden-Oosten is erop gericht dat Israël weggespoeld wordt, dat er niets overblijft. En dan komt die derde dag. het droge komt tevoorschijn. Dat is mooi, dat is die derde dag in Gen. 1. En er komt nieuw, nieuw leven uit. Er spruit iets bijzonders uit. Dat is een beeld van wat hier staat. Op die derde dag vreugde. U begrijpt dat de bijbel veel meer is dan een opsomming van een aantal verhalen. U hebt echt niet een bundeltje verhalen in uw bijbeltje om, nou ja, te kijken: Ja, toen was er ook een bruiloft. Ja, de Here is ook op een bruiloft geweest. Nog een keer, Hij was er echt. Dus het was niet zo dat dat een andere bedoeling heeft. het was duidelijk een bruiloft in die dagen. En de Here Jezus was er. En Hij openbaart Zijn glorie, Hij openbaart Zijn heerlijkheid. En de Here Jezus wil ook in jouw leven, Zijn glorie, Zijn heerlijkheid openbaren. En straks gaat Hij dat doen. Dan ineens is Hij daar, temidden van Zijn oude volk. U en ik zijn opgenomen, probeer dit vast te houden. En Hij komt, samen met ons, wij komen mee, maar niet zo nadrukkelijk dat wij het willen zijn. Wij komen met Hem en we zullen met Hem hier op aarde zijn. En zelfs met Hem heersen, die 1000 jaren. Dat is het begin van die vreugde.

Na dit gebeuren in Kana gaat de Here Jezus een poosje naar Kapernaum. Dat laat ik nu even los, daar kom ik later een keer op terug. En dan krijg je die tweede geschiedenis in Joh. 2, en dat is de reiniging van de tempel. Ik heb al wel eens proberen duidelijk te maken, dat het hier niet zozeer om de historische volgorde gaat, want in de andere evangeliën is die tempelreiniging altijd aan het eind van het evangelie bijna. Bijna aan het eind van een hele serie gebeurtenissen. Hier aan het begin. Het begint daar vrijwel mee. Ik probeer het. Stel nu eens dat u zich kunt verplaatsen naar het moment waarop de Here Jezus uit de hemel komt. het Woord is vlees geworden, en het is er weer. We hebben

Zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, Joh. 1. En Hij openbaart Zijn heerlijkheid, Hij laat zien Wie Hij is. En de eerste, eerste geweldige daden zijn blijdschap, herstel van vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Zingen we toch graag, één van die mooie liederen. Vreugde. Kom maar bij Mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven, zei de Here Jezus. Het is u voorgelezen, Matt. 11. Vraag maar naar die oude paden. Je zult rust vinden voor je ziel. Vreugde, blijdschap. De duivel heeft geen vreugde. Die kent hooguit wat lol, maar die is ongelofelijk goedkoop en die gaat als een damp weg. Er blijft niet van hangen, helemaal niets. Maar de vreugde van de Here Jezus, het geweldige van de Here Jezus, is vreugde en blijdschap. Dat gebeurt. Hier in Joh. 2, gaat het ineens van Galilea naar Jeruzalem. Dus die historische volgorde is niet hier, dat is in de andere evangeliën duidelijker, maar de gebeurtenissen worden wel bij elkaar gebracht, om u en mij iets te zeggen.

Als de Here Jezus terugkomt. Laten we nu eens veronderstellen dat we dat meemaken. Niet omdat we hier op aarde zijn, maar omdat we dat ook in het geloof kunnen zien. Hij komt terug hier op aarde. Zijn zegensproei is daar enorm, daar in Galilea. Wat gaat er dan gebeuren in Jeruzalem, op datzelfde moment. Daar kom ik nog een paar keer op terug. Maar in elk geval gaat dat wat verkeerd is in het huis van God, eruit. Dat kan niet missen. En daarom staat het hier. Op hetzelfde moment moet dat wat niet klopt weg. En de Here Jezus verwijt: Jullie hebben het huis van Mijn Vader gemaakt tot een huis van koophandel. Tot een verkoophuis. Jullie hebben er commerciële motieven ingestopt. Nou, in de tijd dat de Here Jezus terugkomt is er van alles aan de hand in Jeruzalem. De bijbel zegt ons dat er dan afgoderij gepleegd wordt. Dat er een gruwel, een afgodsbeeld in Jeruzalem zal staan. En iedereen moet daar een knieval voor maken. Als je dat niet doet, dan heb je problemen. Getal 666, dat is die tijd, de tijd van grote nood. Dat is die tijd dat er vreselijke dingen gebeuren in Jeruzalem. Dus op de tempelberg, waar nu nog de twee Islamitische heiligdommen staan, zal dan een soort derde heiligdom staan, een soort grootste gemene deler waar alle godsdiensten zich een beetje in kunnen vinden, denk ik. En dan, ja dan gaan ze daar tekeer. Daar wordt een commerciële zaak bedreven. Dat is ook precies boter bij de wijn of eh, water bij de wijn doen. Nou ja, dat is het omgekeerde van de nieuwe wijn van Kana. Maar in elk geval, alles, alles komt bij elkaar in Jeruzalem. En als de Here Jezus komt, dan zal Hij dat met Zijn gezag uitbezemen. Hij gaat die tafel van de wisselaars omkeren. Hij gaat degene die duiven verkochten wegsturen. Hij gaat orde op zaken stellen en Hij praat weer over het huis van Zijn Vader. Dat gaat dan gebeuren. En ik denk niet dat dat moeilijk is voor je om dat te snappen. Want als Hij komt, hier terugkomt, hier op aarde, en Hij ziet dat gedoe in Jeruzalem, dat commerciële gedoe, dan gaat Hij daar echt heel concreet stelling tegen nemen. En er wordt wel eens gezegd: Ja, leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben. Nou, de Here Jezus was helemaal niet zo zachtmoedig. Want Hij maakte een zweep van touwen en bonjourde die verkopers de tempel uit. Dus Hij was helemaal niet zo zachtmoedig. Hij was ook wel eens een beetje fel. Nou, dat klopt. Maar dan is Hij heel concreet. De Here der heren. U hebt het huis van Mijn Vader tot een handeltje gemaakt. Jullie willen commercie bedrijven. Jullie willen er zelf beter van worden, hier in dit huis. Kan niet. De Here Jezus zal dat huis in Jeruzalem uitbezemen. Er zal echt orde op zaken gesteld gaan worden. Dat gaat gebeuren, dat gaat echt gebeuren. Zoals in de tijd van de Makkabeën bijv. een moment geweest is dat die Makkabeën…… u vindt dat in de z.g. apocriefe boeken. Ze zijn terug in Nehemia en Ezra´s tijd. Er is een tempel gebouwd in hun dagen. Is een tijdje goed gegaan. Daarna is het niet goed gegaan. Diezelfde tempel die ze destijds gebouwd hebben, Ezra, Nehemia, is verontreinigd geraakt. Antiochus Epifanus heeft daar voor zichzelf iets gecreëerd. Heeft in elk geval afgoderij geïntroduceerd, heeft van alles die tempel binnengeschoven, in die tijd. Komen de Makkabeeën. Die komen in opstand. Judas de Makkabeeër en anderen. En wat doen ze, ze verslaan die Antiochus Epifanus. Die krijgen ze dus Jeruzalem weer uit. En ze gaan de tempel vernieuwen. Dat is het vernieuwingsfeest, dat is Chanoekafeest. Niet de zeven-armige kandelaar maar de negen-armige kandelaar even globaal gezegd. Ja, kom je tegen nu hoor, dat is het Chanoekafeest, het feest van de vernieuwing. Daar kom ik nog een keer op terug als ik Joh. 10 voor me heb. Het merkwaardige is dat de Here Jezus op het vernieuwingsfeest, toen het winter was, uit de tempel werd gegooid. Dat is in Joh. 10 heel schrijnend. Toen, in de tijd van de Makkabeeën werd het verkeerde eruit gegooid en kwam de rest weer op de goeie plek te staan. Maar toen de Here Jezus hier op aarde wandelde, toen hebben ze Hem eruit gegooid en hebben ze het verkeerde laten zitten. Dat is een grandioze blunder. Dat zal ook zichtbaar worden in Joh. 10, want de Here gaat dan gelijk buiten Jeruzalem, buiten het land. Hij gaat het land weer uit in Joh. 10. Ja, dat stukje van de Goede Herder even verder lezen. Je ziet hoe de Here Jezus uiteindelijk…., maar goed, later. Maar u voelt hoe hier, in het begin van die openbaring van heerlijkheid, en de blijdschap terug komt, maar ook de reiniging van de tempel er is. Zal ik het anders zeggen, om het te laten snappen. Als jij in je eigen leven de blijdschap van de Here opnieuw wilt beleven, en daar heb je zopas misschien ja tegen gezegd, dan moet je ook toestaan dat de Here in je leven rondkijkt en dat wat niet goed is eruit bonjourt. Dat is een hele pijnlijke. Dat is een hele directe. Als je de vernieuwing van blijdschap wilt kennen in je leven, en opnieuw wilt genieten van de Here Jezus, dan zou het kunnen zijn dat de Here zegt: “Kijk, dit is te commercieel. Dit doe je om die. Want je bent eigenlijk een beetje handjeklap bezig. Een beetje dit en een beetje zus.” En langzaam maar zeker is godsdienst ook wel een beetje commercieel geworden. Dat was het al in de dagen van Luther. U weet het wel hè, dat die Tetzel aflaten verkocht. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Ja, dat zeiden ze toen. Daarmee is die prachtige kathedraal in Rome gefinancierd. Europees geld. Euro’s hadden ze nog niet toen, maar ze hebben knap gecollecteerd. Was het alleen Tetzel, was het alleen in die tijd, vlak voor Luther, dat dit gebeurde, dat er commercie zijn intrede doet. Nou, helemaal niet. Er zijn heel wat mensen die om den brode toch maar de kerk hebben gesteund. Het was ondenkbaar vroeger, als je bij iemand aan het werk was en je had een beetje baan, en je ging van de kerk af, en het was dezelfde kerk als de baas, dat je dan je baan hield. Dan kon je het ook schudden. Dat is net zo commercieel, de tafel van de wisselaars. En ik wil die wisselaars nog wel een klein beetje aanscherpen, want die wisselaars, dat zijn ook nog mensen die, laat ik maar zeggen, het ene valuta innemen en andere valuta teruggeven hè, toch. net als die grenswisselkantoren, ja, in Europa niet meer. Er zijn heel wat van die wisselaars geweest die langzaam maar zeker ingenomen hebben en er wat anders voor in de plaats hebben gesteld. En die nog wel steeds een Jezus hebben, maar geen Verzoener meer. Die nog wel Jezus hebben, maar niet meer Zoon van God erkennen. Ze hebben gewisseld, verwisseld. En ze hebben er een commerciële zaak van gemaakt. En een wereldmacht is het geworden. Maar het echte sprankelende leven, de geweldige levenskracht van de Here Jezus is eruit weggenomen. Er zijn heel wat wisselaars geweest. En als de Here Jezus komt dan gooit Hij die tafels ondersteboven. Eh, korte mette, ondersteboven met dat spul, weg ermee. Echt, opnieuw dat aloude, die aloude paden. Ik wist niet dat Jaap dat zou gaan voorlezen uit Jer. 6, maar opnieuw terug naar het begin. Zou de Here Jezus in onze levens Zijn plaats kunnen innemen. Zou Hij in onze huizen kunnen komen. Maar ook in onze gemeenten, meervoud, kunnen komen om orde op zaken te stellen. Daarbij gaat het mij niet om de leer omtrent de opname van de Gemeente of zo, weet je wel. Dat geloof ik wel, daar sta ik ook voor. Maar dat bedoel ik niet eens. Het gaat me om het fundament zelf, van het woord van God, van de Here Jezus, van de Vader, van de Schepper. Ik bedoel het fundament, het fundamentele ervan. Gods plannen moeten blijven staan. De Here Jezus keert het om. Adrian Plass heeft ooit een boekje geschreven “Het Bezoek”, u kent het. En hij komt dan in kerken en niks meer van over. Ja, het loopt als een trein. Ja, jonge, muziek is mooi, enfin, alles is mooi. Maar, nee, die hebben al zoveel wisselaars gehad in hun kerk, dat ze niks meer hebben. Die hebben zo vaak gewisseld. En uiteindelijk heb jij de rekening betaald. Er is één beter van geworden. Jij niet en de Here ook niet. De tegenstander wel. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Dit is heel praktisch, nu, voor vandaag. Heel praktisch, maar op hetzelfde moment een prachtig stukje vergezicht naar wat er dan gaat komen. De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd. De Here Jezus moet klagen, in de evangeliën vindt u het: Uw huis worde u woest gelaten. En dan heeft Hij het over diezelfde tempel. Nu nog: het huis van Mijn Vader hebt u tot een rovershol gemaakt, dit nog. Maar later, aan het eind van Lukas: Uw huis, dan is het het huis van de Joden geworden, uw huis worde u woest gelaten. Zo van: Ik sta er buiten, ze hebben Mij er ook uitgegooid. Letterlijk, Joh. 10, letterlijk eruit gegooid. Uit het huis gezet. Niet te filmen. Het is wel gebeurd. De Here Jezus, en hij staat hier en vertelt nu aan jou en aan mij: Kijk, Ik wil je de blijdschap hergeven en ik wil je ook opnieuw tot een instrument maken. Als jij durft te zeggen dat dit lichaam een tempel is, huis van God is, een tempel van de Heilige Geest, waar God de Vader, God de Zoon, God de Geest wonen, zou je dat stukje touw, dat zweepje van de Here Jezus willen toestaan te werken, om eruit te gooien wat niet goed is. Dat is nodig, dat is heiliging, dat is reiniging. Dat is een absolute must vandaag de dag. En al die compromissen, is commercie. Sorry hoor, ik wil graag met iemand door één deur, ook al denkt hij anders. Maar als het gaat om de Here Jezus Zelf en om de eer van God, dan kun je niet door één deur met iemand die daarover anders denkt. Wel al je het hebt over opname van de Gemeente, is dat nu echt voor de verdrukking, is dat niet na, is dat niet….. Jawel. Daar kun je verschillend over denken. Hoeft van mij niet, maar dat kan wel. Want dat is niet fundamenteel. Als het om de Here Jezus zelf gaat is het wel fundamenteel. En daar is nu precies het speerpunt van de aanval van de tegenstander. Het gaat altijd om de Here Jezus te verlagen. Altijd om Hem te verkleinen, om Hem weg te duwen. Altijd daar.

We hebben dus nu Joh. 2 gehad, we hebben ernaar gekeken. En we hebben geconstateerd dat deze geschiedenissen die hier gewoon bij elkaar gebracht zijn, praktische consequenties hebben voor nu, voor ons, gewoon lessen die je daaruit kunt trekken. Maar dat het ook te maken heeft met toekomst, met het moment waarop de Here Jezus komt om Zijn heerlijkheid, om Zijn glorie opnieuw te vestigen. En Hij gaat Jeruzalem binnen, en zal dat huis binnengaan, uiteindelijk. Volgens Ez. 43 gaat die glorie dat huis binnen en het huis wordt vervuld van glorie. En elk spoortje van onechtheid is weg. Alle wisselaars zijn het land uit. Het is gebeurt. Er is maar één norm, en dat is het heiligdom.

Vroeger moest er gelost worden, moest er betaald worden. En als de schuld werd uitgedrukt, dan gebeurde dat in zilveren sikkels. Zilver is altijd, misschien vind u dit een beetje te ver gaan, maar een beeld van de prijs die voor de verzoening is betaald, zoengeld, zilvergeld, zoengeld. Maar er staat altijd iets bij: Naar de sikkel van het heiligdom. De norm van de hemel. Niet naar onze gedevalueerde normen, maar naar de sikkel van het heiligdom. De koers van God zelf. Dan geldt de koers van de Here. Dan gaat de Here Jezus schitteren. Dan is de Here Jezus het middelpunt van de vreugde. En dan is de Here Jezus ook het middelpunt van het huis. Dan is het de vreugde die je hart eigenlijk in vuur en in vlam zet. Die je enthousiast maakt, die je blij maakt, die je gelukkig maakt, die je doet springen, en die, ja, dat gaat zich uiten in juichtonen. En dat is dezelfde Here Jezus die het centrum is van het huis van God. Waar Hij gediend wordt, waar Hij geprezen wordt, waar alles om Hem gaat. Eén hoofdstuk, u hebt huiswerk. En ik hoop dat u geniet, dat u de komende dagen echt geniet. En dat u zegt: “ik wil graag die blijdschap terug. En ik wil ook graag de Here Jezus toestaan om in mijn hart en in mijn leven opruiming te houden.” Of, zouden we niet voorstellen als gemeente om de Here Jezus maar eens een kans te geven om met Zijn zweep te komen. Ja, misschien moet dan het commerciële gedoe weg. Nou, ik hou m´n hart vast hoor. Want er is ongelofelijk veel commercie binnengedrongen. Als ik een predikant hoor zeggen: “Ja, maar als ik dat zeg, ja, dan ja, dan krijg ik ontslag. En niet eervol, zoals dat in het zakenleven heet. Maar dan kan ik het vergeten. En als ik dat zeg, dan kan ik mijn pensioen, mijn emeritaat ook vergeten.” Is dat geen commercieel gedrag. Ja, u kunt zeggen: “Dat kan commercieel gedrag zijn van die voorganger. Kan ook commercieel gedrag zijn van de mensen die hem dit aandoen.” Nou, beiden ja, klopt. Want als die het zo spelen is dit ook een tafel van wisselaars. Net zo goed. Ik hoop dat u het snapt. Ik hoop dat u het snapt. Koop zonder prijs wijn en melk. Ik heb het om niet gekregen zegt Paulus, en ik geef het ook om niet. En het is gratis voor wie wil. Je kunt het nemen, je kunt het pakken. Je hoeft er niet voor te betalen, je hoeft er niets voor te doen. Het enige wat God vraagt: Geloof je dat, het is voor je. Een geschenk van God. Zomaar aangeboden. Het enige wat God vraagt is: Omarm dit nu, neem dit aan en geloof. Dat maakt je blij en dit maakt je lichaam voor de Here Jezus. Amen.