ANBI

De stichting beschikt over de ANBI-status, ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften die gedaan worden aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de belasting. Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een keurmerk voor de stichting. Het geeft namelijk aan dat dat wij aan bepaalde criteria voldoen.

Naam van de Stichting

Stichting Groeien in Geloof opgericht 5 augustus 2005 bij Notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan te Veenendaal.

Het RSIN nummer of het fiscaal nummer

815825912

Contact gegevens

Adres: Fazant 51 2986 CJ Ridderkerk of via de site https://www.groeieningeloof.nl

Bestuursamenstelling

Voorzitter: De heer H. Veenendaal,
Secretaris: De heer J.P. Veenendaal,
Penningmeester: De heer H.J. Diepeveen.

Doel

a. Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, door woord en daad, wereldwijd.
b. Een actieve rol te vervullen in de sturing van de geldstromen teneinde de doelstelling van de stichting te bevorderen.
c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan

De Stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken, door via het internet en anderecommunicatiemiddelen verspreiden van bijbelstudies, gegeven door personen die met algemene stemmen door het stichtingsbestuur worden aangewezen.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door hun verrichte werkzaamheden/diensten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op de site Groeien in Geloof komen maandelijks ca. 9000 bezoekers. Deze site wordt wekelijks aangevuld met nieuwe bijbelstudies, welke door heel Nederland worden gehouden, door aangewezen bijbelleraars. Uitgeven van evangelisatiefolders in diverse plaatsen in Nederland.

Financiële verantwoording

Balans per 31 december 2023 van Stichting Groeien in Geloof.

Resultaten rekening 2023